Nyheder

generalforsamling 2018

RØNNEDE VANDVÆRK GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30 i Kongsted Forsamlingshus.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetæller.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning for det forløbne år.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.(skal være formanden i hænde inden den 1. feb. 2018)
6. Budget for det, de kommende år fremlægges.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

Til Punkt 5.
Behandling af indkomne forslag.
Der er indsendt forslag om at man indleder forhandling med Faxe Forsyning og acceptere den hidtidige betaling på kr. 10,00 for målerdataoplysninger.
Forslaget i hele sin ordlyd kan ses på vandværks hjemmeside.

Bestyrelsen
14022018

Forslag til GF:
Mit forslag er derfor, at vandværket tager en genforhandling med Faxe Forsyning og accepterer den hidtidige betaling på10 kr. pr. tilsluttet husstand.

Alternativt forslag, såfremt ovenstående forslag ikke godkendes, er at man, som Orup Vandværk oprettet en mail-ordning, således at de forbrugere, der tilmelder sig ordningen, får fremsendt målerdata indenfor Faxe Forsynings tidsfrist, således at disse kan anvendes til indberetning over for Faxe Forsyning.

Med venlig hilsen
Lisbeth og Jørgen Erichsen